TEL. +48 669 955 955 info@euseca.com

REGULAMIN SZKOLEŃ ESA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ORGANIZOWANYM PRZEZ EUROPEAN SECURITY ACADEMY SP. Z O. O.

§1 Postanowienia Ogólne

SŁOWNIK DEFINICJI:

Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie terminów:

1.SZKOLENIE – wydarzenie o charakterze naukowo-szkoleniowym, organizowane w ramach prowadzonej przez ESA działalności. Wydarzenie ma charakter zamknięty – jest przeznaczone dla określonego grona zarejestrowanych uczestników. ( dalej „Szkolenie”)

2.UCZESTNICTWO – odpłatne umożliwienie udziału w szkoleniu

3.UCZESTNIK WYDARZENIA – osoba, która dokonała następujących czynności:

 1. rejestracji,
 2. wniosła opłatę
 3. potwierdziła swoją obecność na szkoleniu.

4. ORGANIZATOR – European Security Academy Sp. z o. o.

5. AKTUALNE INFORMACJE O SZKOLENIU – Organizator informuje, iż wszelkie aktualne dane dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie internetowej www.euseca.com

6. PRZEPISY PRAWNE – przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisy porozumień, konwencji i umów, jakich jest sygnatariuszem.

   

§2 Zasady udziału w szkoleniu

Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu są:

 1. rejestracja uczestnictwa w szkoleniu na stronie www.euseca.com
 2. uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora,
 3. potwierdzenie swojego uczestnictwa na rozpoczęciu szkolenia.

   

§3 Sposoby i warunki rejestracji

1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w szkoleniu może dokonać rejestracji poprzez rejestrację na stronie www.euseca.com

2. Warunkiem rejestracji uczestnika jest wypełnienie danych obowiązkowych, oraz akceptacja niniejszego regulaminu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika. W szczególności Uczestnik nie może podnosić, iż nie został należycie powiadomiony o zmianach w Szkoleniu, jeśli dane podane w formularzu rejestracyjnym uniemożliwiały z nim kontakt.

4. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia rejestracji nadesłanej w formie e-maila, jeśli w zgłoszeniu będzie brakowało niezbędnych danych wymienionych w przypisie 2. i 3. lub będą one nieczytelne. Organizator nie ma obowiązku kontaktowania się z osobą zgłaszającą uczestnictwo celem uzupełnienia danych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji na szkolenie w każdym czasie bez podania przyczyny.

    

§4 Wnoszenie opłat za uczestnictwo

1. Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników w formie:

 1. przelewu bankowego,
 2. przelewu internetowego PayPal
 3. płatność kartą za pośrednictwem terminalu First Data Polcard (jedynie w przypadku wcześniejszego wykonania przedpłaty o wysokości minimum 30% całości szkolenia)

2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu danych umożliwiających jego identyfikację oraz nazwę i datę szkolenia

3. Dane niezbędne do wykonania przelewu znajdują się na stronie www.euseca.com w zakładce Kontakt.

4. Organizator dopuszcza możliwość dokonania przedpłaty na podstawie faktury pro forma, która zostanie doręczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli opis przelewu nie umożliwia identyfikacji Uczestnika. Minimalne dane to: Imię, nazwisko, nazwa szkolenia, data szkolenia.

6. Uczestnik zobowiązany jest mieć przy sobie dowód wniesienia opłaty za uczestnictwo i w razie wątpliwości okazać go przed rozpoczęciem szkolenia.

7. Organizator ma prawo odmówić wstępu na szkolenie osobie okazującej dowód wpłaty w stosunku do którego zachodzą zastrzeżenia określone w pkt 2. i 3.

8. Na prośbę Klienta zostanie wystawiona Faktura po zakończeniu szkolenia i wysłana na wskazany adres e-mail lub wskazany adres korespondencji.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie szkolenia.

     

§5 Odwołanie szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia w do 3 dni przed jego rozpoczęciem bez podania przyczyny.

2. W przypadku zajścia okoliczności określonych w pkt 1. Organizator poinformuje o tym zarejestrowanych Uczestników.

3. Poinformowanie o zmianach nastąpi poprzez:

 1. wysłanie informacji e-mailem lub
 2. powiadomienie telefoniczne, na adresy i numery telefonów podane przez Uczestnika podczas rejestracji,
 3. zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej z opisem szkolenia.

4. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient wydaje jedną z dwóch dyspozycji dotyczącej wpłaconej tytułem płatności za szkolenie kwoty:

 1. Zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,
 2. Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, które odbędzie się w późniejszym terminie (wówczas Organizator drogą mailową powiadomi Klienta o planowanym terminie szkolenia)

    

§6 Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu.

2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Szkoleniu musi być dokonana w formie pisemnej (poczta, e-mail).

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:

 1. do 28 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Klient ma prawo żądać zwrotu do 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
 2. do 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Klient ma prawo żądać zwrotu do 50% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
 3. w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Klient zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.

4. Niezależnie od terminu rezygnacji strony mają prawo uzgodnić, aby całość niewykorzystanej wskutek nieobecności na szkoleniu kwoty, mogła być wykorzystana na poczet udziału w innym szkoleniu organizowanym przez European Security Academy Sp. z o.o. Takie uzgodnienie obowiązuje jednokrotnie. W przypadku, gdy Klient ponownie odwoła swój udział w spotkaniu, wchodzą w życie postanowienie par. 6, pkt. 3 bez możliwości dalszej zmiany terminów.

5. Rezygnacja ze szkolenia jednego z uczestników (w przypadku skierowania na szkolenie grupy uczestników) może oznaczać zmianę ceny jednostkowej dla innych Uczestników kierowanych przez tego samego Klienta zgodnie z polityką udzielania rabatów, o której mowa w § 8.

6. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie uprawnia Klienta do możliwości żądania zwrotu kwoty wpłaconej za szkolenie. W tym wypadku wpłacona kwota nie może zostać wykorzystana na poczet innego szkolenia i traktuje się jakby Uczestnik nie stawił się na szkolenie.

     

§7 Zasady organizacyjne podczas szkolenia

1. Poniższe zasady dotyczą zachowania się Uczestników w trakcie trwania Szkolenia.

2. W trakcie udziału w Szkoleniu Uczestnik jest zobowiązany do:

 1. stosowania się do poleceń porządkowych personelu Organizatora,
 2. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu Szkolenia,
 3. stosowania się do zakazu wnoszenia na teren Szkolenia alkoholu,
 4. palenia tytoniu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych
 5. stosowania się do zakazu uczestnictwa w Szkoleniu pod wpływem środków lub leków odurzających,
 6. zachowywania się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w sposób nieutrudniający uczestnictwa w Szkoleniu i miejscu zakwaterowania innym osobom,
 7. przestrzegania poleceń instruktora prowadzącego kurs

3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze Szkolenia Uczestników naruszających zasady zachowania określone w pkt 2.

4. Uczestnik usunięty z Wydarzenia zgodnie z pkt 3. traci prawo do kontynuowania uczestnictwa w Szkolenia bez odszkodowania, a wniesiona opłata nie ulega zwrotowi.

5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Szkoleniem.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostaną zgubione, zniszczone, pozostawione lub skradzione podczas Szkolenia.

7. Każdy Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pracowników Organizatora o sytuacjach mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia innych Uczestników.

     

§8 Rabaty

1. Aktualne ceny szkoleń i kursów otwartych prezentowane są na stronie www.euseca.com

2. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla wybranych Klientów.

3. Rabat nie jest przyznawany automatycznie, każdorazowo o przyznanie rabatu musi wystąpić osoba zgłaszająca na szkolenie.

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane w innych serwisach niż na stronie www.euseca.com

     

§9 Reklamacje

1. Wszelkie zastrzeżenia Uczestników Wydarzenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub wiadomością e-mail, na adres siedziby Organizatora nie później niż 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

3. Uczestnik zostanie powiadomiony o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji pisemnie, na adres wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym.

     

§10 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Udostępnione przez Uczestnika dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833). Administratorem baz danych jest European Security Academy z siedzibą we Wrocławiu.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i prawo do wykreślenia udostępnionych danych osobowych.

5. Organizator ma prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.euseca.com

6. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na zmianę w regulaminie w terminie 7 dni od dnia publikacji zmiany lub tekstu jednolitego Regulaminu.

7. Wszelka korespondencja z Uczestnikiem w ramach realizacji niniejszej umowy będzie prowadzona na adres/dane teleadresowe podane w zgłoszeniu rejestracyjnym.

8. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych teleadresowych pod rygorem utraty roszczenia.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość dostarczenia korespondencji do Uczestnika z uwagi na błędne/niepełne dane teleadresowe.

10. Domniemywa się, iż list wysłany pod ostatni znany Organizatorowi adres Uczestnika jest skutecznie doręczony po upływie 14 dni od dnia nadania.

11. Niedochowanie przez Uczestnika formy korespondencji skutkuje jej nieważnością względem Organizatora.

Witryna, którą odwiedzasz używa Cookies. Pliki te nie zawierają prywatnych danych użytkowników, pozwalają jedynie na rozróżnienie sesji w celach świadczenia usług oraz analizy statystycznej danych. Pliki Cookies będą zapisane w urządzeniu służącym do przeglądania witryny, chyba że ustawienia przeglądarki zostały zmienione. Więcej szczegółach znajduje się w dziale Polityka Prywatności. Rozumiem »